Auf dieser Seite sind einige Kata des Ryûkyû Kobudô Tesshinkan verlinkt.

BÔ – KATA:
BÔ-NO-KIHON
SHÛSHI-NO-KUN (SHÔ)
SAKUGAWA-NO-KUN (SHÔ)
SHÛSHI-NO-KUN (DAI)
SAKUGAWA-NO-KUN (DAI)
SHIRATARU-NO-KUN
YONEGAWA (YUNIGA)-NO-KUN
CHOÛN-NO-KUN
CHIKIN (TSUKEN)-SUNAKAKE-NO-ÊKU
URASOE (URASHI)-NO-KUN
CHINEN-SHIKIYANAKA-NO-KUN
SUEYOSHI-NO-KUN